Algemene Voorwaarden

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen blijft rusten bij de Groothandel Bemko BV totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Bij in gebreke blijven van de betalingsverplichtingen kunnen de goederen ten alle tijde worden teruggevorderd zonder gerechtelijke procedure.